ข่าวสารและกิจกรรม

img
ข่าวสารและกิจกรรม
  • sendLINE
ข้อควรรู้เรื่องบัตรเครดิต

ผู้ใช้บัตรเครดิตหลายคนยังไม่มีความเข้าใจ เกี่ยวกับบัตรเครดิตดีพอ ดังนั้น จึงรวบรวมข้อควรรู้เกี่ยวกับบัตรเครดิตมาฝากกัน

1. กรณีผ่อนชำระ ผู้ถือบัตรต้องชำระหนี้ขั้นต่ำในแต่ละงวดไม่น้อยกว่า 10% ของยอดคงค้างทั้งสิ้น

2. ห้ามผู้ออกบัตรเรียกเก็บดอกเบี้ย หรือดอกเบี้ยผิดนัดหรือเบี้ยปรับ หรือค่าบริการต่าง ๆ เป็นจำนวนรวมกันเกิน 20% ต่อปี (ดูวิธีการคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก) ทั้งนี้ ผู้ออกบัตรอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ ในกรณีต่อไปนี้

    - กรณีเบิกถอนเงินสดด้วยบัตรเครดิต ผู้ออกบัตรสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมได้อีกไม่เกิน 3% 

    - กรณีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ผู้ออกบัตรสามารถเรียกเก็บได้ตามจริง และ/หรือพอสมควรเหตุ แต่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น ค่าบริการในการใช้บัตรเครดิตเพื่อชำระภาษีอากร และค่าธรรมเนียมของทางราชการและค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้

3. หนี้อันเกิดจากการใช้บัตรเครดิต ที่ยังไม่ได้โอนไปเป็นหนี้ตามสัญญาเดินสะพัด ห้ามเอาดอกเบี้ยทบเข้ากับเงินต้นแล้วคิดอกเบี้ยในจำนวนเงินที่ทบเข้ากัน

4. ห้ามนำเบี้ยปรับ และค่าใช้จ่ายในการทวงถามหนี้ มารวมกับหนี้ค้างชำระเพื่อคิดเบี้ยปรับอีก

5. วิธีการติดตามทวงถามหนี้ ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎกติกา มารยาท ที่กำหนดในแนวปฏิบัติในการติดตามทวงถามหนี้ของ ธปท.

6. เมื่อผู้ออกบัตรได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค ผู้ออกบัตรต้องดำเนินการ

    - ตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริง

    - แจ้งความคืบหน้าของผลการตรวจสอบและขั้นตอนการดำเนินการต่อไปให้ผู้บริโภคทราบภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งการร้องเรียน

    - ต้องดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จ และแจ้งให้ผู้บริโภคทราบโดยเร็ว

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ฉบับที่ 4090 วันที่ 19 เมษายน 2557

วันที่โพสต์ : 09 เมษายน 2558