กูรูกู้รู้

img
 • sendLINE

ข้อมูลสำหรับคนที่เตรียมตัวจะไปขอกู้

รู้เขารู้เรา...
เตรียมตัวให้พร้อมก่อนขอสินเชื่อ
หากเราเป็นคนหนึ่งที่มีความจำเป็นต้องใช้เงิน การขอสินเชื่อจาก สถาบันการเงิน เป็นทางเลือกที่ดีกว่าการกู้หนี้นอกระบบ อย่างแน่นอนในการขอสินเชื่อ เราจำเป็นต้องเตรียมพร้อมในหลายๆ เรื่อง เพื่อให้ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ จากสถาบันการ เงินที่เหมาะสมกับเรามากที่สุด
 • ข้อมูลให้แน่น
  เพื่อนำไปเปรียบเทียบรายละเอียดสินเชื่อของสถาบันการเงินต่างๆ ก่อนตัดสินใจเลือกสถาบันการเงินที่เหมาะสมและได้ สินเชื่อตรงกับความตรงการ อาทิ อัตราดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าสำรวจและประเมิน ราคาหลักประกัน ค่าปรับกรณี ชำระหนี้ล่าช้า ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงหนี้ รวมไปถึงคุณภาพการให้บริการความ สะดวกในการติดต่อหรือเดินทางไปยังสถาบันการเงิน
 • เอกสารต้องพร้อม

  - เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน หลักฐานการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากของกิจการ หรือของตนเองย้อนหลักอย่างน้อย 6 เดือน หรือสมุดบัญชี รายรับ – รายจ่ายของกิจการใบคำสั่งซื้อสินค้า ใบส่งของใบแสดงการ เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

  - เอกสารแสดงตน เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนสมรส หนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน/บริษัท

 • หลักฐานอื่นๆ
  เช่น เอกสารแสดงหลักประกัน สำเนาใบแสดงภาษีเงินได้ งบการเงินของกิจการปีล่าสุดฉบับยื่นกรมสรรพากร
รู้หรือไม่ว่า
แม้ไม่มีสลิปเงินเดือนหรือสเตทเมนต์ ก็ขอสินเชื่อได้เพียงแต่ต้องทำให้สถาบัน การเงินรู้จักเรามากขึ้น โดยให้เขาเห็นความมีวินัยทางการเงินของเรา ซึ่งทำได้ ง่ายๆ เช่น เปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารและฝากเงินอย่างสม่ำเสมอ เพียงเท่า นี้สถาบันการเงินก็จะเริ่มรู้จักเราและทำให้โอกาสในการได้รับอนุมัติสินเชื่อเป็น ไปได้มากขึ้น
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย