ทนายคลายหนี้

img
  • sendLINE

กฎหมายทวงหนี้ฉบับใหม่ ห้ามข่มขู่ ทวงหนี้ถี่ เก็บค่าธรรมเนียมเกินกำหนด

โปรดเกล้าฯ แล้ว กฎหมายทวงหนี้ ฉบับใหม่ปี 2558 ครอบคลุมไปถึงการห้ามใช้ความรุนแรงหรือวาจาที่เป็นการข่มขู่ลูกหนี้ ห้ามทวงหนี้กับผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง การเปิดเผยให้ผู้อื่นรับรู้ว่าเป็นการทวงหนี้ ฯลฯ โดยจะมีผลบังคับใช้ในอีก 180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เมื่อวันที่ 6 มี.ค.ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดย พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 ครอบคลุมการทวงหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบ โดยผู้ติดตามทวงหนี้ต้องทำการขออนุญาตต่อคณะกรรมการกำกับการทวงหนี้ และต้องมีการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ทางราชการ ส่วนเนื้อหาสาระสำคัญของ พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 มีดังนี้

  • ห้ามผู้ทวงถามหนี้ติดต่อกับบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ลูกหนี้เพื่อการทวงถามหนี้ เว้นแต่บุคคล ซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้เพื่อการดังกล่าว
  • ห้ามมิให้ผู้ทวงถามหนี้ ข่มขู่ ใช้วาจาที่ไม่สุภาพ ใช้ความรุนแรง กระทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกาย ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของลูกหนี้
  • ห้ามทวงหนี้เกินสมควรแก่เหตุ เช่น การโทรศัพท์ติดตามทวงหนี้วันละหลายๆ ครั้ง จนก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ
  • ห้ามผู้ทวงถามหนี้ ติดตามทวงหนี้อย่างไม่เป็นธรรม เช่น การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมทวงถามหนี้เกินกว่าอัตราที่คณะกรรมการกำหนด
  • ห้ามติดต่อลูกหนี้ทางไปรษณียบัตร เอกสารเปิดผนึก หรือโทรสาร ที่มีสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการติดตามทวงถามหนี้
  • ห้ามทำให้ลูกหนี้เกิดความเข้าใจผิดในการติดตามทวงถามหนี้ เช่น ทำให้เข้าใจว่าเป็นการกระทำของศาล หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ทำให้ลูกหนี้เข้าใจว่าหากไม่ชำระหนี้จะถูกดำเนินคดี อายัดทรัพย์สิน หรือข่มขู่ว่าจะดำเนินการใดๆ ทั้งที่ไม่มีอำนาจกระทำได้ตามกฎหมาย
ทั้งนี้ ในส่วนของบทลงโทษจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือในส่วนของโทษทางปกครอง จะถูกปรับไม่เกิน 100,000 บาท ตามมาตรา 24 และในส่วนของโทษทางอาญาจะถูกเพิกถอนการจดทะเบียน และจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่ง พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 นี้ จะมีผลบังคับใช้ในอีก 180 วัน นับแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 6 มี.ค. 2558